0

Twój koszyk jest pusty.

Warunki odstąpienia od umowy

 

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. Z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), Klientowi, będącemu konsumentem , który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny. W tym celu może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do regulaminu sklepu internetowego ilustris.pl. Klient zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 100 dni kierując je na adres: Wydawnictwo Ilustris, ul. Gajowicka 95, 53-421 Wrocław lub e-mailem na adres: sklep@ilustris.pl;
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w szczególności prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do jego zachowania wystarczy wysłanie oświadczenia w przedmiocie odstąpienia od umowy przed jego upływem;
 4. W razie odstąpienia przez Klienta od umowy, umowa uważana jest za niezawartą. To, co strony oświadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W celu dokonania zwrotu Klient dokonuje zwrotu wybraną przez siebie metodą. Klientowi zwrócona zostanie należność za Towar oraz koszty wysyłki Towaru do Klienta nie wyższe niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep internetowy ilustris.pl;
 5. W razie odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy;
 6. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu;
 7. Klient pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy, w szczególności koszty odesłania, opakowania i zabezpieczenia Towaru;
 8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru;
 9. W przypadku odstąpienia od umowy Wydawnictwo Ilustris zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep internetowy ilustris.pl) w ciągu kilku dni i nie później niż 14 dni od dnia, w którym Wydawnictwo Ilustris zostało poinformowane o wykonaniu przez Klienta prawa odstąpienia od umowy;
 10. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Klienta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodził się na inne, niezwiązane z dodatkowymi kosztami, rozwiązanie;
 11. Wydawnictwo Ilustris może wstrzymać się ze zwrotem dokonanych przez Klienta płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Wydawnictwu Ilustris dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
 12. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep internetowy ilustris.pl, Wydawnictwo Ilustris nie jest zobowiązane do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;
 13. Klient nieposiadający statusu konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Wobec takich Klientów zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Adresat:

 

Ilustris s.c. Majewska Katarzyna Tylkowski Andrzej

ul. Gajowicka 95

53-421 Wrocław

E-mail: sklep@ilustris.pl

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*):

 1. ..........................................
 2. ..........................................
 3. ..........................................
 4. ..........................................

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

 

Adres konsumenta(-ów):

 

Podpis konsumenta(-ów):

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Data:

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

Data aktualizacji: 2022-10-19 15:30:00

Powered by Comarch e-Sklep ®